Banderada

Banderada

Ang pamamayani ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa Labanan sa Alapan ay naitala sa kasaysayan bilang isa sa mga pangyayaring naglatag ng daan para sa matagumpay na pagkawala mula sa mga mananakop. Nang malaon, taong 1950 ay sinimulan sa barrio ng...

More info